Polityka prywatności


Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies- przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135z późn.zm.),a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym(Dz.U.2014.243z późn. zm.).


1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

1.1 Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie kantorr.pl; (zwanych dalej: „Serwisem”). 

1.2 Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu kontaktowym w celu:

1.2.1 Potwierdzenia danych osobowych podczas ustalania właściciela obiektów POI.

1.2 Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanychprzez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika 

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby:biernie i aktywnie.

2. 1 Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis kantorr.pl anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP,adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe)/ liczba odwiedzin, dane urządzenia/ język przeglądarki,/ typ systemu operacyjnego.

2.1.1 Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika.Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami  upoważnionymi do administrowania Serwisem.

2.1.2 Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.

2.2. W celu korzystania z serwisu użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania korzystać z wybranych usług w serwisie.

2.3 W celu założenia konta Użytkownik może także zarejestrować się w Serwisie poprzez kliknięcie opcji „Zarejestruj” dostępnej w prawym głównym rogu strony głównej. Do założenia konta konieczne będzie podanie także loginu i hasła. Przy czym login stanowi adres e-mail użytkownika. 

2.4 Serwis umożliwia kontakt z Administratorem Serwisu poprzez adres e-mail rafal.witaszek@gmail.com. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.6./ kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.

2.5 Serwis umożliwia się zapisanie się do newslettera/ dodanie do bazy subskrybentów poprzez opcję „Zapisz się na newsletter ”. Użytkownik zapisując się do newslettera lub żądają dodania do subskrypcji podaje dane takie jak: adres e – mail. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownika naszegobiuletynu lub newslettera.

2.6 Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się poprzez adres email rafal.witaszek@gmail.com.

2.7 Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować je.

2.8 Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta. W tym celu należy przesłać prośbę poprzez e-mail na adres rafal.witaszek@gmail.com. Użytkownik zostanie poproszony przed usunięciem konta o weryfikację poprzez podanie loginu i hasła do konta.


Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania


1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”).

Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są wżaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

2. Celem wyjaśnienia funkcji stosowanych plików, informujemy, iż:

pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z Serwisu, wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.

Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;

każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;

usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

3. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies,które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc". Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy rafal.witaszek@gmail.com wszelkie pytania i wątpliwości, a konsultanci Serwisu udzielą wszelkich potrzebnych informacji.(należy skreślić jeśli niepotrzebne)

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez zamknięcie okienka w oknie o plikach cookie pojawiającym się po wejściu do Serwisu kantorr.pl oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.


Zabezpieczenia

4. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135z późn.zm.),ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym(Dz.U.2014.243z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych(Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).

4.1 Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. 

4.2 Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia na dane przez administratora danych.

4.3 Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter. Hasło powinno zawierać przynajmniej 8 znaków.

4.4 Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.


Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. 

Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nie prawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres email rafal.witaszek@gmail.com. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.